Page for sale (servers, domain, scripts) - Price: 0.99 BTC or 9 999 USD. Users: 150-200K/day (GA: goo.gl/tWSMTK ) Please submit [email protected]

Czas: 06:10

Odsłony: 2 524

2 0

Dodany: 2007-09-21 20:05:30

Autor: Ali şahan

Kategoria: Muzyka

sarılarsarilarcepniçepniaktanşahanılıcakrumkaleçepnileriziyaretdüztepesaylaksarılarlısarıkadınaksunkur

Çepni Kültürü - Düğünler - Sarılar Köyü Bölüm 3 - Aktan ŞahanÇEPNİLERİN MENŞEİ VE ÇEPNİ ADININ MANASI
Çepnilerden söz eden büyük kaynaklar,onları Oğuz Türklerinin bir boyu olduğunda görüş birliği içindedirler.Çepnilerden söz eden en eski yazılı kaynak Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1076 yılları arasında yazılan Divanü Lûgati't Türk'tür.Türk dili,tarihi ve kültürü yönünden çok zengin bir hazine olan bu eserde Kaşgarlı Mahmud ,Oğuz boyları hakkında da bilgi verirken,Oğuzların yirmi iki bölük olduğunu,her bölüğün ayrı bir belgesi ve hayvanlarına vurulan bir alameti olduğu belirttikten sonra birinci boy olan Kınık'tan başlayarak tek tek bütün bölükleri tanıtır.Çepni boyu Kaşgarlı'nın yirmi iki bölüğe ayırdığı Oğuzların yirmi birincisidir.
Çepni adının geçtiği ikinci yazılı kaynak 14. yüzyıla aittir.Reşideddin Fazlullah'ın 1310 tarihinde yazdığı Câmi'üt Tevârih'in ikinci cildinde Târih-i Oğuzân ve Türkân (Oğuzların ve Türklerin Tarihi) adıyla Oğuz Destanı nakledilir.Bu destanda,Oğuz'un daha yaşarken Boz Oklar ve Üç Oklar diye ikiye ayırdığı altı oğlundan yirmi dört torunu olduğunu, Oğuz'un vefatından sonra onun yerine Kül Han geçtiği,Oğuz'un çok değer verdiği bilge bir kişi olan Irkıl Hoca'nın,devletin devamlılığının sağlanması,ileride herhangi bir kargaşaya meydan verilmemesi için bu yirmi dört oğula birer lakap ve birer ongun ve hayvanlarına vurmaları için de birer damga tespit edilmesinin gerekli olduğu Kün Han'a söylediği,onun da bu fikri kabul ederek bu işi yapmak üzere Irkıl Hoca'yı görevlendirdiği,Irkıl Hoca'nın da yirmi dört evladın her birine birer lakap,birer damga ve birer ongun tespit ettiği anlatılr.
Bu kaynağa göre Çepni,Üç Oklar'ın en büyüğü olan Kök Han'ın dördüncü oğludur. İlk kez bu eserde Çepni'nin manası üzerinde durulmuş ve Çepni,"Nerede düşman görse durmayıp savaşan"(Kandaki yağı göre,derhal savaşır ve çarpar.Bahadır)şeklinde tanıtılmıştır. Ongununun"Sunkur:Umay",Ülüşünün(şölendeki et payı),Sol karı yağrın,sol yanbaş olduğu belirtilmiş ve damgası verilmiştir.

Facebook